web analytics
خانه / Uncategorized @fa / ارزیابی و تحلیل صنعت ساخت ایران و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود آن

ارزیابی و تحلیل صنعت ساخت ایران و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود آن

سبط و مختاریانی به ارزیابی و تحلیل صنعت ساخت ایران و ارائه راهکارهایی به منظور بهبود آن پرداختند،

صنعت ساخت یکی از صنایع مهم ایران به شمار می رود که متأسفانه برخلاف پتانسیل بالایی که برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص ملی دارد،

نتوانسته است وظایف خود را آنچنان که شایسته است در بخش ملی، منطقه ای و فرامنطقه ای به انجام برساند؛

به نحوی که سهم ایران در حال حاضر در صنعت ساخت در عرصه منطقه ای و بین المللی ناچیز است و به هیچ وجه این سهم متناسب با توانمندی ها و پتانسیل های موجود و شرایط ویژه جغرافیایی نیست.

بنابراین ضروری است که ابعاد مختلف صنعت ساخت در ایران شناسایی شده و عملکرد آن نیز مورد ارزیابی قرار گیرد.

در این مقاله، ابتدا با بهره گیری از رویکرد خوشه و روش کیفی دلفی به شناسایی خوشه ساخت ایران پرداخته و سپس با استفاده از روش الماس پورتر، عملکرد و رقابت پذیری صنعت ساخت ایران مورد ارزیابی قرار می گیرد و در پایان با استفاده از نظرات خبرگان و تجربیات سایر کشورها، راه کارهایی به منظور بهبود وضعیت این صنعت در ایران ارائه می گردد.  در شکل نقشه خوشه ساخت ایران ارائه گردیده است.

لینک دانلود