web analytics
خانه / مقالات

مقالات

همبستگی ارتباط شفاهی رهبر با انگيزش و كارايی كاركنان

همبستگی ارتباط شفاهی رهبر با انگيزش و كارايی كاركنان :(Lessons Learned ) درس های آموخته ارتباط بین زبان رهبری وتأثيرات آن بركاركنان و پیشرفت های آن درسالهای اخيربررسی شده است.محققان علم ارتباطات، مدل های پايه ای و جالبی كه مانند يك پل بي “ارتباطات زبانی و شفاهی رهبر” با “ …

ادامه نوشته »

روابط بین سبک های ارتباطی رهبران با سبک های رهبری، اشتراک گذاری دانش و نتایج رهبری

روابط بین سبک های ارتباطی رهبران با سبک های رهبری، اشتراک گذاری دانش و نتایج رهبری :(Lessons Learned) درس های آموخته رابطه ی بین سبک های ارتباطی در شیوه های مختلف رهبری و تاثیرات آنها تحقیق شده است.رابطه بین سبک های ارتباطی رهبری کاریزماتیک، رهبری مبتنی بر انسان گرایی، رهبری …

ادامه نوشته »

طراحي الگوي شايسته گزيني و توسعة شايستگي هاي مديران فروش در صنعت پخش

طراحي الگوي شايسته گزيني و توسعة شايستگي هاي مديران فروش در صنعت پخش چكيده هدف: پيدايش الگوهاي نوين فروش، برخورداري مديران فروش از شايسـتگي هـاي ويـژه اي را بـراي پيشـبرد راهبردهـاي شـركت، توانمندسازي فروشندگان و تسهيل تحقق نتايج مورد انتظار مشتريان ضروري ساخته است. پژوهش حاضر به شناسايي شايستگيهاي كليدي …

ادامه نوشته »

کاربرد کارآیی برای روابط بین رهبری مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی و واقعیت ارزیابی

کاربرد کارآیی برای روابط بین رهبری مدیریت ارشد، فرهنگ سازمانی و واقعیت ارزیابی درس های آموخته: شیوه ی عملکرد رهبری پشتیبانی کننده مدیریت ارشد درارتباط با فرهنگ اجتماعی تحقیق شده است.مدل های متفاوت شامل جریان بارگذاری روبه جلو  (Feed Forward)که در آن شیوه ی رهبری پشتیبانی کننده مدیریت ارشد، یک …

ادامه نوشته »

مدل سازی فرهنگی کسب و کار اخلاقی

مدل سازی فرهنگی کسب و کار اخلاقی اعتبارسنجی یک مدل تحقیق در استفاده از سازه های فرهنگ کسب وکار اخلاقی تحقیق شده است.نتایج تحقیقات برای توسعه ی ابزار پیمایشی در بررسی و اعتبار سنجی مدل CEBCیا سازه یفرهنگ کسب و کار اخلاقیConstruct) Ethical Business Culture )با پنج ویژگی شامل: ارزش …

ادامه نوشته »

توسعه مهارت های رهبری در خط مقدم

توسعه مهارت های رهبری در خط تقدم؛ جهت ارزیابی سازمان تخصصی برای حمایت وتشویق نسل بعدی تدوین واجراشده است.واگذاری سطح بیشتری از مسئولیت به پرسنل خط مقدم که نیازمند رهبری برجسته و متفکرانه دارند که با کارها و تفکرات فعلی مبارزه کنند زیرا مدیریت درشرایط نامعین نیازبه حداکثر رهبری دارد.هرچه …

ادامه نوشته »

بهینه سازی طرح اختلاط بتن بدون اسلامپ به کمک الگوریتم ژنتیک

در صنایع تولید قطعات پیش ساخته بتنی، به منظور تسریع در برچیدن قالب پس از بتن ریزی و درنتیجه افزایش سرعت و راندمان تولید، استفاده از بتن بدون اسلامپ یا بتن خشک، یک راه حل متداول است. بتن بدون اسلامپ بتنی با اسلامپ بسیار پایین در محدوده 25-0 میلیمتر است. …

ادامه نوشته »

رفتار رهبری در ارتباط با سلامت روانی

درس های آموخته رهیری: مقایسه رهبری تحول خواه وتعاملی باشاخص های مثبت ومنفی سلامت روانی افرادانجام شده است.رفتار رهبری با سلامت عمومی و احساس خوشبختی كاركنان ارتباط مستقیم دارد و هرچه کیفیت ارتباط مثبت تر باشد آنگاه سلامت روانی فرد مطلوب تر و حتی قابل پیش بینی تر خواهد بود. …

ادامه نوشته »

ارزش ها و انتظارات رهبری از مدیران آینده بر پایه تئوری و رویکرد روش شناختی از پروژه

درس های آموخته جهت ارزیابی ابعاد فرهنگی و همچنین سبک های موردانتظار رهبری درآینده تدوین واجراشده است. سبک های رهبری مورد انتظار در آینده به عنوان یک متغیر وابسته تحت تاثیر متغیرهای مستقلی مانند 1- خصوصیات فردی(سن، جنسیت و …). 2- عادات و ورسوم اجتماعی خاص هر کشور. 3- ارزشها …

ادامه نوشته »

تأثير تعهد مديران ارشد، مديريت دانش و يادگيري سازماني بر سرمايه مشتري

هدف: از آنجا كه مزيت دانشي انسانها به منبع مزيت رقابتي بي بديل در بازار تبديل شده و زيرساخت سـرمايه انسـاني بـر مـديريت استعدادها، مديريت دانش و يادگيري سازماني استوار است، نهادينه سازي اين زيرساختها در سـازمان بـه حمايـت كـافي و پشـتيباني مديران ارشد سازمان نياز دارد. هدف از اين …

ادامه نوشته »