web analytics
خانه / مصاحبه و سخنرانی ها

مصاحبه و سخنرانی ها

بازاریابی سیاسی رقیب محور

استراتژی هایی که توسط افراد و کاندیدا های رقیب محور مورد استفاده قرار می گیرد.در واقع این سیاست ها به کارگیری اصول و رویه های بازاریابی در مبارزات سیاسی است که توسط افراد و گروه های مختلف به کار گرفته می شود که به نیاز افرادی که به آنها رای داده اند، پاسخ مثبت داده شود.مالکیت ها و پارادایم های بازارهای سیاسی را به چهار دسته تقسیم شده است. احزاب و کاندیداهای محصول محور احزاب وکاندیداهای فروش محور احزاب و کاندیداهای بازار محور احزاب و کاندیداهای رقیب محور:این رویکرد در سال های اخیر مورد توجه کاندیداهای انتخاباتی قرار گرفته است.نقطه اتکا این رویکرد نقاط ضعف حریف است.این نقاط ضعف اعم از ایدولوژی و شخصیت و عملکرد گذشته فرد است.این کاندیداها برای مردم،در صورتی که حریف آنها برنده انتخابات شود آینده ترسناکی را متصور می شوند.

ادامه نوشته »
فلزیاب