web analytics
خانه / کسب و کار / مدل های کسب و کار: منشأ ، توسعه و چشم اندازهای تحقیق در آینده

مدل های کسب و کار: منشأ ، توسعه و چشم اندازهای تحقیق در آینده

ریتز و همکاران در پژوهشی با عنوان مدل های کسب و کار: منشأ ، توسعه و چشم اندازهای تحقیق در آینده پرداختند.

مفهوم مدل های کسب و کار باعث شده شرکت ها به موفقیت جهانی، و موفقیت رقابتی در بازارهای مختلف دست یابند.

کاربرد آن توسط نویسندگان مناطق مختلف، منجر به درک مفهومی که قبلا بسیار ناهمگن بوده، منجر شده است.

با این وجود، با بررسی مبانی و توسعه نظری، یک دیدگاه مدل کسب و کار همگرا را ارائه کرده اند.

علاوه بر این، بر اساس تجزیه و تحلیل تعاریف، دیدگاه ها و اجزای مدل کسب و کار در ادبیات، به تازگی مفهومی را تعریف کرده و اجزای اساسی آن را در یک چارچوب یکپارچه ارائه کرده اند.

در نهایت، تدوین وضعیت فعلی تحقیق در مورد مدل کسب و کار، یافته های اصلی این مقاله را ارائه می دهد.

در این راستا، از طریق جستجو در پایگاه داده، ۶۸۱ مقالات بررسی شده را به صورت کمی تعیین کرده اند.

به این ترتیب، چهار عامل شناسایی کرده اند که شامل: فاکتورهای پژوهشی ضروری نوآوری، تغییر و تکامل، عملکرد و کنترل و طراحی می باشد.

با ارزیابی دیدگاه های پژوهشی ۲۱ نفر از کارشناسان بین المللی، آنها همچنین زمینه های نوآوری، تغییر و تکامل و طراحی را برای توسعه آینده در زمینه تحقیقات مدل کسب و کار مهم می دانند.

لینک دانلود

اینستاگرام

لینکدین