web analytics
خانه / Uncategorized @fa / حس سازی مدیریتی در اکوسیستم کسب و کار درحال تغییر و تحول: نیروهای شرطی سازی ، تعدیل فریم ها و گزینه های استراتژیک

حس سازی مدیریتی در اکوسیستم کسب و کار درحال تغییر و تحول: نیروهای شرطی سازی ، تعدیل فریم ها و گزینه های استراتژیک

 

پنتیلا و همکاران در سال ۲۰۲۰

در پژوهشی با عنوان حس سازی مدیریتی در اکوسیستم کسب و کار درحال تغییر و تحول

به بررسی ایجاد سطح احساسات فردی در یک اکوسیستم کسب و کار در حال تغییر به عنوان یک ریز پایه استراتژی سازی متمرکز پرداخته اند.

افشای علت اصلی اقدامات مدیریتی در محیطهای دائما در حال تغییر ، ذاتاً با درک نحوه درک مدیران از خود و شبکه کانونی آنها از جمله محیط پیرامونی گسترده ارتباط دارد.

علیرغم افزایش علاقه تحقیقاتی به ارتباط بین ایجاد احساس و استراتژی ، شواهد تجربی در مورد چگونگی آشکار شدن محدودیت های مختلف در ایجاد حس مجزا از مدیران منفرد در زمینه های خاص ، کم است.

این مطالعه بر روی ایجاد سطح احساسات فردی در یک اکوسیستم کسب و کار در حال تغییر به عنوان یک ریز پایه استراتژی سازی متمرکز است.

این مقاله با مقایسه نشانه های مورد توجه ، تعدیل فریم ها و نتایج حس سازی که در گزینه های مختلف استراتژیک منعکس می شود ، متنوع بودن ایجاد حس مدیریتی را بررسی می کند.

داده های تجربی از ۵۲ مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران ارشد در یک اکوسیستم کسب و کار محلی حاصل می شود.

بر اساس تجزیه و تحلیل ما ، ما یک مدل مبتنی بر تجربی ایجاد می کنیم که چارچوبهایی را تحت تأثیر قرار می دهد که بر نحوه درک و تفسیر مدیران از محیط تغییر یافته و پیامدهای آن برای کسب و کارشان تأثیر می گذارد.

مطالعه ما تأیید تجربی مهمی را برای تحقیقات موجود در مورد بنیادهای خرد شناختی استراتژی سازی در محیط های شبکه فراهم می کند و جزئیات را به مکانیزم های اساسی ایجاد حس در بازی اضافه می کند.

نتایج برجسته زمینه و بستر محلی و هویت یا اتلاق شغلی در اینجا ، به عنوان عواملی که به طور قابل توجهی بر ایجاد احساس مدیریت در تغییر زمینه اکوسیستم کسب و کار تاثیر می گذارد.

لینک دانلود

لینک اینستاگرام

لینکدین