web analytics

خلاصه کتاب صفت های بایسته یک رهبر

خالق کتاب صفت های بایسته یک رهبر، جان ماکسول می باشد. کسی که به عنوان یکی از کارشناسان رهبری توانسته است با سخنرانیها و کتابهایش که به ۲۴ عنوان می رسد، سالانه بر زندگی بیش از یک میلیون نفر اثر بگذارد و به راستی او نه تنها خود یک رهبر …

ادامه نوشته »

کانال های ارتباطی و انتشار دهان به دهان

کانال های ارتباطی وانتشارپیام ها واینکه چگونه رسانه ها پیام ها را شکل می دهند تحلیل شده است. عموم مردم بصورت رو در رو یا از طریق شبکه های اجتماعی و دیگر کانال های ارتباطی با هم صحبت و نیازهای خود را دنبال می کنند. بررسی های نشان می دهد …

ادامه نوشته »

وقتی قدرت سبب صامت شدن دیگران می شود(اثر منفی قدرت رهبربر راندمان تیم)

درس های آموخته تاثیر اعمال قدرت رهبری بر عملکرد تیم از جنبه های روانشناختی و انفعال آنها تحقیق شده است. تجربه ی ذهنی از نتیجه ی بکارگیری قدرت بر پویایی رهبری و عملکرد تیم و پیداکردن اثر روانی ناشی از اعمال قدرت در رهبران فرمال بر راندمان تیم ها قابل …

ادامه نوشته »

ساخت تکنولوژی فوق مدرن در صنعت اطفاء حریق

سیلندر های اطفاء حریق بیوورسال بصورت کنستانتره فرموله شده و بوسیله آب رقیق میگردد و قابلیت اطفاء بیشتر حریق ها را دارا میباشد. سیلندر های اطفاء حریق بیوورسال با قابلیت محصور کردن هیدرو کربن ها آتش را به گونه ای مهار میکند که حریق امکان اشتعال مجدد را نخواهد داشت. …

ادامه نوشته »

نسخه خوشبختی

      “یک زندگی آرام و ساده، شادمانه تر از موفقیتی است که با تلاطم های زیاد به دست می آید” “برای رسیدن به هر آرزویی، راهی وجود دارد” این دو نوشته از آلبرت انیشتین در سال ۲۰۱۷ در یک حراجی در بیت المقدس به قیمت یک میلیون و …

ادامه نوشته »

زندگی

زندگی بازگشت اندیشه ها، گفتارها و کردارهای ماست که دیر یا زود به ما باز می گردد. تنها راهزنی که دار و ندار آدمی را به تاراج می برد، اندیشه های منفی خود اوست. دشمنان شما همه در درون خودتان هستند. تنها کسی که باید دگرگون شود، خودتان هستید خودتان …

ادامه نوشته »

نردبان فرهنگ ایمنی

بهترین شیو ه درک فرهنگ HSE، استفاده از نردبان فرهنگ است. هر مرحله دارای یکسری خصوصیات منحصر به فرد بوده و در امتداد سطح قبلی خود می باشد. این نردبان همچون نقشه راهی است که به ما می گوید سازمان ما از لحاظ فرهنگ HSE در کجا قرار گرفته و …

ادامه نوشته »

بی واسطه از دل

کتاب حاضر شرح حال یکی از کارآفرینانی است که کار خود را از کودکی آغاز کرده است و اکنون در سنین جوانی در رأس سازمانی قرار دارد که یکی از بزرگترین مراکز اقتصادی جهان است. ”مایکل دل“ نویسنده کتاب، ایده اولیه کارش را از فروش بی واسطه تمبر بـه سـن …

ادامه نوشته »

بزرگترین اصل مدیریت در دنیا

این کتاب بزرگترین اصل مدیریت را یاد می دهد وبرای بکارگیری آن برنامه ای ارائه می دهد که چگونه این اصل رابکار ببریم تاافراد، رئیسمان وخودمان رااداره کنیم. کتاب درسه قسمت تنظیم گردیده است درقسمت اول به مبانی اشاره شده است ونویسنده سعی کرده است خواننده را متقاعد سازد که …

ادامه نوشته »

خلاصه کتاب اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺮوزی

کتاب اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺘﺎورد ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ در ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ورزﺷﯽ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﭼﮑﯿﺪه ای ﺑﺎ ارزش ﮐﺘﺎب را در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ، ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد: از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮپ، ﺗﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ …

ادامه نوشته »