web analytics

نیروی انسانی

شناسایی و توسعه استعدادها و شایستگی های رهبری و آزمون یک مدل مورد اجماع

درس های آموخته  جهت ارزیابی استعدادهای رهبری و دراولویت بودن برای حوزه های مدیریتی تدوین واجراشده است.  به طورکلی این مبحث ارزیابی می بایستی همواره سه سؤال مهم و اساسی را دنبال نماید 1- چرا باید میزان شایستگی و پتانسیل رهبری بالقوه را اندازه گیری کنیم ؟ 2- …

ادامه نوشته »
فلزیاب