web analytics
خانه / کتاب

کتاب

علیه توسعه

نسخه صوتی کتاب «علیه توسعه» توسط اتاق بازرگانی تهران منتشر شد ▪️زیرپوست پیونگ‌یانگ چه ‌می‌گذرد؟ 🔺اتاق بازرگانی تهران نسخه صوتی «علیه توسعه» منتشر کرد. این کتاب خواندنی به مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کره‌شمالی به عنوان آخرین وارث کمونیسم ‌می‌پردازد و اسفند ماه ۱۳۹۸ توسط اتاق تهران منتشر شد. …

ادامه نوشته »

سراب توسعه

اقتصـاد ایـران طـی چهـار دهـه گذشـته دچـار بحران هـای بسـیاری شـده کـه برخـی از آنهـا ریشـه در نگـرش مدیـران دارد. آنچـه طـی یـک دهـه گذشـته مــورد تاکیــد قــرار گرفتــه، تالشــی جمعــی بــرای انجــام اصلاحــات اقتصــادی اســت. حتــی اجــرای طرح هایــی ماننــد هدفمنــدی یارانه هــا کــه بعدهــا بــه انحــراف کشــیده شــد …

ادامه نوشته »

من او را دوست داشتم

  رمان “من او را دوست داشتم”  راجع به زن جوانی به اسم کلوئه است که همسرش، او و دو  دخترش را یک‌باره و در پی عشقی جدید ترک می‌کند. کلوئه نزد پدرشوهرش می رود و پدر شوهرش از عشق خود می گوید از زنی که عاشقش شده اما به …

ادامه نوشته »

خلاصه کتاب کشف توانمندی ها

در سازمان‌ها بسیار شاهد حضور کارکنانی هستیم که از دانش و تخصص ارزشمندی برخوردارند، ولی سازمان بهره زیادی از دانش آنان نمی‌برد. چنین مشاهداتی یک مدیر را به این اندیشه فرو می‌برد که ملاک ارزیابی سازمان در جذب و آموزش کارکنان چه باید باشد. بخش دوم کتاب «گام دوم: کشف …

ادامه نوشته »

چکیده کتاب حکایت دولت و فرزانگی

داستان کتاب حکایت دولت و فرزانگی مربوط به جوانی است که در شرکتی مشغول به کار است و به شدت از کارش بیزار است و به دنبال راهی برای افزایش درآمد و ثروتمند شدن می گردد. به توصیه عموی ثروتمندش به ملاقات یک پیرمرد میلیونر خود ساخته می رود… پیرمرد …

ادامه نوشته »

خلاصه کتاب صفت های بایسته یک رهبر

خالق کتاب صفت های بایسته یک رهبر، جان ماکسول می باشد. کسی که به عنوان یکی از کارشناسان رهبری توانسته است با سخنرانیها و کتابهایش که به ۲۴ عنوان می رسد، سالانه بر زندگی بیش از یک میلیون نفر اثر بگذارد و به راستی او نه تنها خود یک رهبر …

ادامه نوشته »

بزرگترین اصل مدیریت در دنیا

این کتاب بزرگترین اصل مدیریت را یاد می دهد وبرای بکارگیری آن برنامه ای ارائه می دهد که چگونه این اصل رابکار ببریم تاافراد، رئیسمان وخودمان رااداره کنیم. کتاب درسه قسمت تنظیم گردیده است درقسمت اول به مبانی اشاره شده است ونویسنده سعی کرده است خواننده را متقاعد سازد که …

ادامه نوشته »

خلاصه کتاب اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺮوزی

کتاب اﻋﺘﻤﺎد ﭘﺎﯾﻪ ﭘﯿﺮوزی دﺳﺘﺎورد ﭘﮋوﻫﺶ ﮔﺴﺘﺮده اﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺮوزی ﻫﺎ و ﺷﮑﺴﺖ ﻫﺎ در ﺗﯿﻢ ﻫﺎی ورزﺷﯽ، ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه درﭼﮑﯿﺪه ای ﺑﺎ ارزش ﮐﺘﺎب را در ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ، ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ دارد: از ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺎده ﺑﺎ ﯾﮏ ﺗﻮپ، ﺗﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮﯾﻦ …

ادامه نوشته »

خلاصه کتاب از خوب به عالی

کتاب از خوب به عالی نوشته‌ی «جیم کالینز» توسط «ناهید سپهرپور» به فارسی برگردانده شده است. نویسنده در این کتاب با تاکید بر جمله‌ی «خوب، دشمن عالی است» به مخاطبان این نکته را یادآوری می‌کند که چرا تلاش نکنیم که از خوب به عالی برسیم؟ او با طرح این سوال …

ادامه نوشته »

حرکت از محصول به سمت مشتری سپس روح انسانی

بازاریابی در سال های اخیر بخشی از قدرت و نفوذ خود را از دست داده است.اما این کتاب مهیج نشان می دهد که بازاریابی چگونه می تئاند اعتماد و نفوذ خود را در داخل و خارج سازمان مجددا به دست آورد. لئونارد بری،استاد بازاریابی دانشگاه A&M تکزاس فیلیپ کاتلر در …

ادامه نوشته »