web analytics
خانه / مقالات / جریان داده های دیجیتالی و مزیت رقابتی

جریان داده های دیجیتالی و مزیت رقابتی

جریان داده های دیجیتالی و مزیت رقابتی: اثرات میانجیگری کارایی فرآیند و اثربخشی محصول

شرکت ها می توانند با استفاده از جریان داده های دیجیتال در زمان واقعی (DDS) به یک مزیت رقابتی دست یابند.

توانایی سودآوری از DDS به عنوان یک صلاحیت حیاتی برای شرکت ها و یک حوزه جدید برای سرمایه گذاری فناوری اطلاعات (IT) در حال ظهور است.

این مطالعه اثر میانجیگری اثربخشی محصول و کارایی فرآیند ، رابطه بین آمادگی DDS و مزیت رقابتی را بررسی کرده است.

مدل تحقیق با داده های به دست آمده از ۳۰۲ شرکت آزمایش شده است

نتایج وجود اثرات میانجیگری را تأیید می کند.

جالب توجه این است که مزیت رقابتی به طور قابل توجهی تحت تأثیر سرمایه گذاری فناوری اطلاعات تأثیرگذار بر محصول قرار می گیرد تا تأثیرگذاری بر کارایی فرآیند.

 

لینک دانلود