web analytics
خانه / مقالات / مقالات علمی / اهمیت جو کاری اخلاقی بر کیفیت زندگی کاری

اهمیت جو کاری اخلاقی بر کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاري، انگیزه کـاري، عملکـرد شـغلی و وفـاداري کارکنان را نسبت به سازمان غنی می کند و باعث کاهش میـزان ترك خدمت، غیبت از کار و نزاع بین مدیر و کارکنان می شود، و از مفاهیمی است کـه امـروزه در مـدیریت معاصـر بـه موضـوع اجتماعی عمده در سرتاسر دنیا مبدل شده اسـت؛ درحـالیکـه در گذشته فقط تأکید بـر زنـدگی شخـصی(غیرکـاري) بـود، از طرفی سازمانها براي انجام دادن امور سازمانی خود، عـلاوه بـر معیارهاي سـازمانی و قـانونی، بـه مجموعـهاي از رهنمودهـاي اخلاقی و ارزشی نیاز دارند که آنان را در رفتارها و اعمـال اداري یاري دهد و نوعی همـاهنگی و وحـدت رویـه را در حرکـت بـه سوي شیوه مطلوب جمعی و عمومی میسر سازد. با توجه به ایـن که متغیرهـاي کیفیـت زنـدگی کـاري و جـو کـاري اخلاقـی از فاکتورهاي حائز اهمیت و اثر گذار سـازمانی مـی باشـند بررسـی متغیرهاي مذکور در بین کارکنان از مواردي اسـت کـه مـیتوانـد کمک شایانی در امر عارضه یابی و اداره امور سازمانی به مدیران نماید و در راستاي اهداف فردي و سازمانی موثر واقع گردد، که به عنوان یکی از مهمترین عوامـل در جهت کارایی و اثربخشی سازمانی مطرح مـی شـود. هـدف از تحقیق بررسی رابطه کیفیت زندگی کاري و جو کـاري اخلاقـی در بین کارکنان بود.

  • نتایج به دست آمده از تحقیق نشان داد که بین کیفیـت زنـدگی کاري و ابعاد آن با جو کاري اخلاقی، بین کیفیت زندگی کاري با ابعاد جو کاري اخلاقی رابطه وجود دارد.
  • یکی از متغیرهایی که میتواند تـأثیر بـسزایی بـر کیفیت زندگی کاري و عملکرد بهینه سازمان و پیامدهاي شـغلی نظیر رضایت شغلی کارکنان، جو سازمانی کارکنان و روحیه کـار تیمی داشته باشد، اهمیت و توجه به اخلاق و اصول اخلاقـی در محیط کار و جو ادراك شده آن از طریـق کارکنـان اسـت.
  • نتایج این پژوهش حاکی از آن است که با افزایش جو کاري اخلاقی، کیفیت زندگی کاري افزایش می یابد.
  • لذا پیشنهاد می شود که مدیران، الگوهاي اخلاقی را در کار ارتقا دهند و انتظارات سازمان را به مدیران منتقل کنند، زیرا با این عمل هنجارهاي نقض ناپذیر سازمان شکل می گیرد و سبب افزایش کیفیت زندگی کاري می شود.

دانلود مقاله
 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

فلزیاب